8 spørsmål og svar om KPMGs gjennomgang

Publisert: 02.09.2014

Les mer om bakgrunnen for KPMGs rapport og hvilke følger den kan få.

8 spørsmål og svar om KPMGs gjennomgang

1. Hva er bakgrunnen for denne gjennomgangen?

Kulturdepartementet har notert utfordringer knyttet til forsinket rapportering og usikkerhet rundt Norsk teaterråds kvalitet og kontroll med bokføringen av midlene som Norsk teaterråd mottar. De engasjerte derfor KPMG for å gjennomgå og vurdere en rekke forhold knyttet til funksjoner og roller i Norsk teaterråd, samt regnskapsførsel og –rutiner.

2. Hvor omfattende har gjennomgangen vært?

KPMG startet arbeidet 15. mai og leverte sin rapport 26. august, altså etter vel tre måneder. Det er gjennomført en rekke møter i Norsk teaterråd, samt hos regnskapskontoret til Norsk teaterråd. All informasjon er stilt til rådighet, det er gjennomgått mange hundre sider med dokumentasjon, og representantene fra Norsk teaterråd har bidratt med en rekke innspill til anbefalingene. Norsk teaterråd har også vist til det endringsarbeid som er igangsatt på flere områder, og det har vært god dialog mellom Norsk teaterråd og KPMG i prosessen.

3. Hva er rapportens konklusjoner?

Rapporten til KPMG er svært kritisk til de betydelige svakheter de har notert knyttet til økonomiforvaltning, – styring og internkontroll i organisasjonen. Rapporten er også kritisk til styrets utøvelse av ansvar. Selv om KPMG har få merknader vedrørende Norsk teaterråds saksbehandling og videreformidling av midler, så er rapporten svært alvorlig for Norsk teaterråd.

 4. Hvilke anbefalinger kommer KPMG med?

KPMG kommer med totalt 33 anbefalinger. Tre av disse er rettet mot Kulturdepartementet. De øvrige anbefalingene er gruppert på følgende måte:

  1. Gjennomgang av regnskapet for 2013
  2. Regnskapsrutiner og –rapportering
  3. Tilskuddsforvaltning og saksbehandlingsystemer
  4. Veiledning til søkerene
  5. Sekretariatets arbeid

5. Hva sier Kulturdepartementet om rapporten?

Den 1. september konkluderte kulturministeren i et intervju i Dagens Næringsliv med at hun hadde besluttet å fryse alle tilskudd til Norsk teaterråd. Dette inntil hun får mer informasjon om hvordan Norsk teaterråd har tenkt å håndtere situasjonen.

6. Hvilke følger for dette for lokale lag og foreninger?

Utbetalinger til spel som har fått tilskudd fra Tilskuddsordningen historiske spel og friluftsspill, samt teaterlag som har fått fra Frifond teater, er midlertidig stoppet. Norsk teaterråd er i dialog med Kulturdepartementet, og kulturministeren har lovet at departementet vil sørge for at tilsagn som allerede er gjort, vil bli utbetalt.

Dersom du har søkt Frifond teater og venter på svar, så må Norsk teaterråd avvente Kulturdepartementets beslutning.

7. Hvilke følger får dette for Norsk teaterråd?

Norsk teaterråd har forskuttert tilskudd til nærmere 1 000 ulike lag og teaterforeninger over hele landet, i påvente av utbetaling av statlig tilskudd. Denne forskutteringen har tæret hardt på oppsparte midler, slik at Norsk teaterråd vil måtte drifte på sparebluss frem til kulturministeren fatter sin beslutning. Det er en stor utfordring for Norsk teaterråd at man er bedt om gjennomføre en rekke endringer, og at dette arbeidet kan risikeres å måtte gjøres med redusert kapasitet.

8.Hva gjør Norsk teaterråd nå?

Norsk teaterråd er i god dialog med Kulturdepartementet, og vil behandle rapporten i sitt styremøte den 12. september. Styret har også innkalt til ekstraordinært årsmøte den 16. oktober, hvor medlemsorganisasjonene og fylkesteaterrådene vil drøfte situasjonen og veien videre.