Alvorlig rapport

Publisert: 01.09.2014

Selv om KPMG har få merknader vedrørende Norsk teaterråds saksbehandling og videreformidling av midler, så er rapporten svært kritisk til de betydelige svakheter de har notert knyttet til økonomiforvaltning, - styring og internkontroll i organisasjonen.

Alvorlig rapport

De betydelige svakheter som det vises til i forhold til økonomirapportering og forvaltning av offentlige tilskudd, vil bli rettet opp i så raskt som overhode mulig. Alle øvrige anbefalinger som KPMG kommer med, vil bli fulgt opp av Norsk teaterråd.

– Gjennomgangen innebærer en betydelig forbedring av Norsk teaterråds forvaltning og kontroll. Og vi er overbevist om at disse anbefalingene vil medføre at Kulturdepartementet igjen kan ha tillit til Norsk teaterråds forvaltningskompetanse, sier styreleder Ivar Christiansen i en kommentar.

Regnskapsmessige svakheter
Revisjonsfirmaet KPMG har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomgått Norsk teaterråds håndtering av statlige midler og økonomiforvaltning i organisasjonen de siste tre år. KPMGS rapport viser at Norsk teaterråds saksbehandling er tilfredsstillende, og at man har kontroll med den praktiske viderefordelingen av midler. Rapporten sier imidlertid at den regnskapsmessige behandlingen av midlene har betydelige svakheter.

KPMG viser til at flere av vilkårene for håndtering av statlige tilskudd ikke er oppfylt. Dette medfører at Norsk teaterråd ikke lenger skal forvalte støtteordningene Frifond teater og Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspel.

Ekstraordinært årsmøte
Styret har allerede innkalt til ekstraordinært årsmøte 16. oktober, og vil der be medlemsorganisasjonene og fylkesteaterrådene å vurdere de tiltak som styret foreslår, – hvor en rekke allerede er gjennomført.

Målet for alle disse tiltak er å sørge for at vilkårene i tilsagnsbrev blir oppfylt, og at lokale amatørteaterlag fortsatt kan motta faglig veiledning og støtte fra amatørteatervirksomhetens paraply.