– Rydder og tydeliggjør

Publisert: 14.05.2014

Norsk teaterråd er fornøyd med flere av forslagene fra utredningsgruppen av Norsk kulturråd.

– Rydder og tydeliggjør

Tilskuddsordningen for historiske spel foreslås flyttet fra Norsk kulturråd, og dette har Norsk teaterråd bedt om siden 2012, sier styreleder Ivar Christiansen.

Utredningsgruppen som ble nedsatt i desember 2013 for å gjennomgå Norsk kulturråds organisasjon og oppgavesammensetning, leverte mandag 2. juni sin rapport og sine anbefalinger til kulturminister Thorhild Widvey.
Norsk teaterråd er en av høringsinstansene, og forslagene fra utredningsgruppen skal behandles på styremøte i Teaterrådet den 17. juni. – Vi skal ha en bred drøfting av forslagene, sier Christiansen. Men jeg merker meg at forslaget om å rydde opp i Kulturrådets oppgaver innebærer at vedtak om størrelsen på Spelordningen foreslås flyttet fra Kulturrådet til Kulturdepartementet. – Vi forutsetter at Norsk teaterråd skal fortsette å drifte ordningen, og at vi kan arbeide enda sterkere politisk med å styrke ordningen fremover.

Utredningsgruppen foreslår også at tilskuddet til flere andre ordninger og organisasjoner skal flyttes ut av Norsk kulturråd og tilbake til Kulturdepartementet. Dette vil mest sannsynlig også gjelde Norsk kulturform, som Norsk teatetrråd er medlem i. – Dette kan i hovedsak være positivt, sier Christiansen, men det er viktig at Kulturdepartementet får en tilstrekkelig stor pott til rådighet, slik at de kuttene som Kulturrådet gjennomførte for Norsk kulturforum og andre i 2014 blir dekket opp i 2015.

—————————————————————————–
Hovedtrekkene i utredningsgruppens anbefalinger er:

Rådet (det kollegiale organet)
Anbefales videreutviklet og forsterket som overordnet strategiorgan. Rådets hovedoppgave bør være å sikre en god og hensiktsmessig fordeling av midlene i Norsk kulturfond, samt å tilrettelegge for en helhetlig forvaltning i fagutvalgene og for utvikling i kulturfeltet. Det foreslås endringer både når det gjelder prosessen for oppnevning av rådet og for sammensetningen av medlemmene i rådet. Fagutvalgenes rolle styrkes, blant annet ved at de får vedtaksmyndighet i alle tilskuddssaker.

Tilskuddssystemet

Utredningsgruppen anbefaler også å gjøre endringer med sikte på å forenkle og å skape transparens i tilskuddssystemet som forvaltes av rådet, deriblant en omstrukturering av noen av tilskuddspostene. Mange av tiltakene på post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd foreslås flyttet inn i Norsk kulturfond, mens de øvrige foreslås flyttet til budsjettposter som forvaltes av Kulturdepartementet.

Forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Videre anbefaler utredningsgruppen endringer i forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Gruppen mener det er behov for at prosjektstøtte og kunstnerstøtte i større grad ses i sammenheng. De mener videre at det er rom for betydelige forenklinger i komitéstrukturen. I sammenheng med dette, og i tråd med prinsippet om armlengdes avstand, mener utredningsgruppen at de statlige stipendordningene bør forvaltes av stipendkomiteer som er uavhengige både av politiske myndigheter og av interesseorganisasjoner. Utredningsgruppen foreslår derfor at ordningen med statlige stipend- og garantiinntekter i framtiden forvaltes av stipendkomiteer oppnevnt av rådet.

Fagadministrasjonens oppgavesammensetning

Utredningsgruppen anbefaler også endringer i fagadministrasjonens oppgavesammensetning. Blant annet foreslås oppgaver på arkivfeltet overført til Riksarkivaren. Det fremmes også forslag om at Kulturrådets rolle i forvaltningen av utviklingsmidler på kulturvernfeltet endres.

Skillet mellom ulike oppgavetyper i Kulturrådets fagadministrasjon

Utredningsgruppen mener det er behov for å tydeliggjøre skillet mellom ulike oppgavetyper i Kulturrådets fagadministrasjon, det vil si de typiske sekretariatsfuksjonene og de mer direktoratspregede oppgavene. Mens et mindretall i utredningsgruppen finner at dette krever en deling av fagadministrasjonen, har gruppens flertall kommet til at dagens organisering kan videreføres. Flertallet anbefaler likevel en navneendring, slik at det kollegiale organet og fagadministrasjonen får hvert sitt navn.

Les mer om overleveringen av utredning om Norsk kulturråd