Ga beskjed til SV

Publisert: 16.09.2014

Hvert år inviterer SVs stortingsgruppe organisasjonene til å komme med innspill til det neste statsbudsjettet. Snorre Valen (bildet) mottok Norsk teaterråds innspill.

Ga beskjed til SV

SVs Snorre Valen sammen med Norsk teaterråds Jannik F. Wiberg.

 

1. Hus for kultur

Mange aktiviteter – for barn, unge og alle aldersgrupper – blir henvist til de små kulturbyggene hvor

o   akustikken er dramatisk dårlig

o   luftkvalitet og luftmengde er ikke tilpasset større grupper

o   tilgangen til lokalet og lagerplass er begrenset

o   en vesentlig tid av øvelsen må benyttes til opp- og nedrigg

Lokaler og anlegg er en viktig del av en nasjonal, regional og lokal frivillighetspolitikk. Det eksisterer i dag ingen nasjonal oversikt over ulike typer kulturbygg, slik det gjør i Idrettsanleggsregisteret. Vi foreslår derfor at SV ber om at det etableres en nasjonal database for kulturbygg, slik at man kan få en samlet oversikt over eierskap, behov for nybygg og oppgraderinger av alle typer hus for kultur.

Våre forslag er:

a)     Det etableres en nasjonal database for kulturbygg.

b)    Momskompensasjonsforskriften endres slik at alle frivillige organisasjoner som har drift av hus eller anlegg som en del av sin frivillige virksomhet kan få momskompensasjon knyttet til nyoppføring og påbygning/oppgradering

c)     Momskompensasjonsordningen budsjetteres med en overslagsbevilgning i statsbudsjettet, sammen med et uttalt mål om at kompensasjonsberettigede organisasjoner skal få refundert innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten.

 

2. Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspill (”Spelordningen”)

Spel er svært populært! I 2014 blir/ble det satt opp over 60 spel over hele landet. Spelene engasjerer over 10 000 aktører på og bak scenen, og drar årlig over 200 000 publikum. Spelordningen mottok i 2014 søknader på over

11 mill kr, men hadde kun 2,8 mill til fordeling.

 

Våre forslag er:

a)     Tilskuddet til Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspill økes til kr 10 mill.

b)    Tilskuddsordningen overføres fra post 74 (Norsk kulturråd) til post 78 (Kulturdepartementet)

 

3. Organisasjonsstøtte

Kulturutredningen 2014 peker på at den lokale grunnmuren må styrkes. De landsomfattende organisasjonene er svært gode kanaler for å formidle en slik støtte. Det er også behov for å styrke kulturlivets samarbeidsarenaer i kommunene.

Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner som driver med amatørteater i Norge. Vi har fylkesråd/-kontakter i åtte fylker. Teaterrådet er en organisasjon med bred kjennskap til amatørteatermiljøet og forvalter statsstøtten til amatørteaterorganisasjonene. I løpet av året gir Norsk teaterråd spillerettigheter for over 300 oppsetninger gjennom Dramas, både av norsk og utenlandsk opprinnelse.

 

Våre forslag er:

a)     Tilskuddet til de landsomfattende amatørteaterorganisasjonene økes (fra 16,4 mill) til 20 mill i 2015.

b)    Norsk teaterråd bes bidra til å utvikle sterkere lokale samarbeidsarenaer på kulturfeltet gjennom et landsomfattende prosjekt. Til dette bevilges det 1 mill i 2015.