Tilskuddsordning
historiske spel og friluftsspill

Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspill: Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.

Spelfond 2015 (Norsk kulturråd)

Det er Kulturrådet som forvalter spelordningen i 2015.

Søknadsfrist var 3. februar 2015

Mer informasjon om retningslinjer og søknadsprosedyrer finnes på Kulturrådets nettsider.

 

Spelfond 2014 (Norsk teaterråd)
Søknadsfristen var 15. januar 2014.

Spelfondet skal både bistå til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel. Spelaktiviteten bør inngå som et ledd i å styrke kulturaktivitet og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Det er ønskelig at spelaktiviteten inkluderer og stimulerer til bred deltakelse fra alle grupper, særlig barn og unge.

Spel som kommer inn under støtteordningen:
– Historiske spel, herunder sagaspel, lokalhistoriske spel, kirkespel og arbeiderspel med lokal/regional tilknytning og allmen interesse
– Historiske spel omfatter også tematikk som er nær i tid
– Aktørene i spelet er gjerne amatører eller det deltar både amatører og profesjonelle utøvere
– Spelet skal være forankret i lokalt kulturliv og kan spilles både utendørs og innendørs
– Manuset skal ha tematisk tilknytning til spillestedet

Hva det kan søkes om støtte til:
– Etablering av nye spel første oppsetningsåret
– Videreutvikling og kompetanseheving, kunstnerisk eller i produksjonen, av etablerte spel.

Søknadskriterier:
– Spelet skal framføres i det året midlene tildeles, eller seinest påfølgende år når spesielle hensyn tilsier det.
– Spelet skal ha nødvendig kompetanse/erfaring i bærende funksjoner
– Spelet skal ha en framdriftsplan. Det bør også framgå av planen om spelet er tenkt satt opp over flere år
– Etablerte spel skal legge ved en kortfatta rapport og regnskap fra forrige spel
– Det skal søkes lokal/regional delfinansiering

Maksimalt tilskudd:
– Tilskudd fra støtteordningen er begrenset oppad til kr 300.000
– Det tildeles ikke midler i spelfrie år
– Tilskuddsordningen har ikke prioriterte midler til forprosjekter

Hva søknaden skal inneholde:
– Prosjektbeskrivelse som redegjør for spelets målsetning og betydning i lokalsamfunnet/regionen. For etablerte spel skal det også komme tydelig fram, også i budsjettet, hva som skal kvalitetsheves/videreutvikles.
– Det må komme fram hvordan spelet er organisert med oversikt over prosjektansvarlige og sentralt medvirkende, både amatører og profesjonelle, og deres funksjon. Dette for å dokumentere fagkompetansen som er knytta til spelet
– En beskrivelse av hvordan den historiske hendelsen og tematikken framkommer i spelet gjennom synopsis * og en kort scene fra stykket.
– Budsjett og framdriftsplan der lokal og regional finansiering framkommer
– Framdriftsplan som beskriver spelets organisatoriske og kunstneriske framdrift, planlagt premieredato, antall forestillinger og evt plan for gjentakelse

Søknadsprosessen:
– Det er søkers ansvar å sikre at Norsk teaterråd har komplett søknad i hende innen tidsfristen
– Søknader som ikke er komplette blir ikke behandlet
– Spelet som ikke aksepterer eller rapporterer på tildeling innen gitte frister kan avkortes eller få tilskuddet trukket tilbake i sin helhet

Klageadgang:
– Det kan klages på vedtak gjort av Norsk teaterråd i forbindelse med søknad til Spelfondet dersom søker mener det har skjedd feil i saksbehandlinga eller at vedtaket er urimelig
– Klage skal sendes Norsk teaterråd skriftlig pr post i underskrevet stand innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Norsk teaterråd
-Styret i Norsk teaterråd behandler klagen og fatter nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes ovenfor klager.
– Saksbehandlingstid for klagen er inntil fire uker. Klager skal underrettes dersom behandlingstida ikke lar seg overholde

* Synopsis – kort oppsummering av handlingsgangen i manuset

 

Spørsmål? Send en e-post til Spelfondet