Teatermangfold

En støtteordning for mangfold, inkludering og deltaking. Formålet med støtteordningen er å stimulere tiltak på amatørteaterarenaen som setter fokus på kunnskap, mangfold, holdninger og deltakelse. Søknadsfrist er i april og oktober.

RETNINGSLINJER FOR FONDET

Støtteordningen har tre ulike fond
A. Teatermangfold – organisasjon
B. Teatermangfold – prosjekt
C. Teatermangfold – såmidler

Målgruppe
Målgruppen for støtteordningen er:

Organisasjon:
Landsomfattende organisasjoner eller fylkesledd med flere ikke-profesjonelle frie grupper som arbeider med teater som inkluderingsarena gjennom for eksempel heving av kulturell kompetanse, sosial samhandling, samfunns- og arbeidstrening og språkutvkling.

Prosjekt:
Andre aktører med flere ikke-profesjonelle frie grupper som arbeider med teater som inkluderingsarena gjennom for eksempel heving av kulturell kompetanse, sosial samhandling, samfunns- og arbeidstrening og språkutvikling.

Såmidler:
Lokale teaterlag som ønsker å tilrettelegge sitt amatørteaterlag som inkluderingsarena.

Hvilke typer prosjekter/aktiviteter kan søke om støtte?
Prosjekt som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Prosjektene må vektlegge toleranse og forståelse for mangfold gjennom tiltak som kurs, arrangement eller aktiviteter. Søker må vise til aktiv deltakelse i amatørteaterfeltet, hvilke konkrete tiltak de vil igangsette og hvordan man skal nå ut til både deltakere og lokalsamfunn.

Det er mulig å ta opp temaet som en del av et kurs eller inkludere det i eksisterende aktivitet i organisasjonen, klubben eller lokalmiljøet. Det oppfordres til å tenke gjennom hvordan målsetninger ved prosjektet kan videreføres også etter prosjektets slutt, og støtteordningen vil i så måte kunne tildele midler til utvikling av materiell som opplæringsmanualer i metoder og aktiviteter.

Det kan i noen tilfeller vurderes å gi støtte til å utarbeide informasjonsmateriell som film, plakater, brosjyrer o.l. dersom søker viser til en plan for hvordan det når ut til flere enn prosjektets deltakere. Her stilles det imidlertid krav om kvalitetssikring ved at man knytter til seg folk med kompetanse.

Alle prosjekt må synliggjøre at de har mottatt støtte fra Mangfold og inkludering med navn og logo i all informasjon om prosjektet.

Følgende prosjekt blir prioritert:
• Prosjekt i lokalmiljø med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser eller samarbeid mellom ulike organisasjoner/lokale aktører.
• Prosjekt som er nyskapende og som i stor grad vil videreformidle og videreutvikle kunnskap og erfaringer.

Hva støttes ikke:
• Prosjekter som ikke omhandler forhold i Norge.
• Internasjonale prosjekter, som f. eks å besøke samarbeidspartnere i utlandet eller invitere samarbeidspartnere til Norge.
• Nye søknader fra søkere som tidligere har blitt tildelt midler til prosjekt på støtteordningen og som ikke har levert inn godkjent rapport på disse.

Spesielt for a. Organisasjon og b. Prosjekt
Større samarbeidsprosjekt med søknadssum over 50 000,- kan søke om å inkludere inntil 15 % av midlene fra Teatermangfold til lønn/honorar til prosjektleder/-koordinator. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet. Administrasjonstøtten kan kun gis dersom prosjektet blir fullført i henhold til søknad. Dersom prosjektet har ubenyttede midler som skal tilbakeføres til Norsk teaterråd beregnes administrasjonsstøtten på maksimalt 15% av de regnskapsførte utgiftene. Honoraret skal derfor utbetales til prosjektleder etter kostnadsberegninger og ferdigstillelse av prosjektrapport.

Tilskudd fra Teatermangfold kan benyttes til honorar til eksterne innledere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet.

Åpne og inkluderende organisasjoner
Norsk teaterråd jobber for at organisasjoner skal være åpne fellesskap der alle blir inkludert. Vi ser det derfor som viktig at mottakere av prosjektmidler informerer sine medlemmer om muligheten til å delta. Spesielle behov skal ikke hindre deltakelse og støtteordningen vil kunne dekke budsjetterte utgifter knyttet til dette.

Formelle krav
Lokale ledd i organisasjoner kan søke uten å gå gjennom sin nasjonale organisasjon. Dersom prosjektet søker støtte fra flere støtteordninger eller institusjoner, skal dette komme tydelig frem i budsjettet.

Alle utgifter i budsjettet må være direkte knyttet til kostnader som kan relateres til temaet for prosjektet. Støtteordningen har begrenset med midler og det kan få konsekvenser for størrelsen på tilsagnet.
Maksimalt tilskudd innenfor a. Organisasjon og b. Prosjekt er 250 000 kroner. Maksimalt tilskudd innenfor c. Såmidler er 15 000 kroner

Norsk teaterråds behandling av søknaden
Innstilling om støtte gjøres av et fordelingsutvalg. Styret i Norsk teaterråd vedtar.

Kontaktperson for søkerne er støtteordningens saksbehandler. Norsk teaterråd har et mål om en saksbehandlingstid på seks uker. Dersom det ikke er mulig for Norsk teaterråd å overholde dette, vil søkere få tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid.

Retur av akseptskjema
Ved tilsagn får tilskuddsmottaker et akseptskjema knyttet til sin søknad. Dersom akseptskjema ikke er signert innen seks uker etter at beskjed ble sendt fra Norsk teaterråd, bortfaller tilsagnet.

Krav til rapportering
Rapportskjema og regnskap for prosjektet skal leveres inn senest én måned etter at prosjektet er avsluttet.

Alle prosjekter som mottar tilskudd over 25 000 kroner i året, må levere særskilt prosjektrevisjon etter standard ISA805. Revisjonen må utføres av en offentlig godkjent revisor. Tilskuddsmottakere kan benytte inntil 5 000 kroner av tilskuddet til revisjon.

Tilskuddsmottaker står ansvarlig for å oppbevare originalbilag. Rapport og regnskap skal være underskrevet av prosjekt- og økonomiansvarlig.

Endringer eller avlysning av prosjekt
Dersom tilskuddsmottaker ser at prosjektet må endres eller avlyses, må Norsk teaterråd informeres om dette snarest.
Eventuelle større omdisponeringer og endringer må alltid klareres med Norsk teaterråd i forkant. Eventuelle ubenyttede midler skal tilbakebetales til Norsk teaterråd.

Falske opplysninger
Dersom søker bevisst har gitt Norsk teaterråd feil opplysninger om prosjektet eller organisasjonen, vil Norsk teaterråd anse at tilskuddet er gitt på falskt grunnlag.

Norsk teaterråds rett til innsyn og tilgang til resultater
Norsk teaterråd vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale. Dersom prosjektet innebærer at det blir laget noen form for materiell (brosjyre, film el.), ber Norsk teaterråd om at søker oversender et eksemplar sammen med rapporten.

Norsk teaterråd har rett til å bruke resultatet av et prosjekt (f.eks. film, brosjyre) til markedsføring av støtteordningen.
Norsk teaterråd har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan Norsk teaterråd kreve at tilskuddsmottaker framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke.

Tilbakeholdelse av midler
Norsk teaterråd forbeholder seg retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet dersom det er mistanke om at tilskuddsmottaker har misligholdt midler fra denne eller andre av Norsk teaterråds tilskuddsordninger eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på falskt grunnlag. Norsk teaterråd forbeholder seg også retten til å holde tilbake tilsagnsbeløp ved mangelfull rapportering fra søker på denne eller andre av Norsk teaterråds tilskuddsordninger.

Krav om tilbakebetaling
Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen kan Norsk teaterråd kreve hele eller deler av tilskudd tilbakebetalt fra organisasjonen/gruppa.

Klageadgang
Det kan klages på vedtak gjort av Norsk teaterråd. Skriftlig klage skal sendes innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Norsk teaterråd.

Spesielle vilkår for enkelte prosjekter
I tillegg til støtteordningens generelle retningslinjer, plikter tilskuddsmottaker å gjennomføre prosjektet i tråd med eventuelle spesielle vilkår for det enkelte prosjekt, som spesifiseres i kontrakten.

Spørsmål? Send en e-post