Tilskuddet til amatørteaterfeltet reddet for 2015

Publisert: 08.10.2014

Kulturminister Thorhild Widvey foreslår samme tilskuddsnivå til amatørteaterfeltet i 2015 som i år. Det innebærer at årets rekordtilskudd blir opprettholdt. Men for 4H er statsbudsjettforslaget dramatisk. Og tilskuddet til kulturbygg reduseres med hele 23%.

Tilskuddet til amatørteaterfeltet reddet for 2015

I etterkant av en KPMG-rapport om Norsk teaterråds økonomirutiner har det vært en berettiget frykt for at Widvey ville stoppe alt tilskudd til amatørteaterfeltet. Norsk teaterråd ba derfor innstendig om at tilskuddet til medlemsorganisasjonene og den øvrige amatørteateraktiviteten ikke måtte bli skadelidende.

Det er derfor svært gledelig at kulturministeren i sitt forslag til budsjett for 2015 opprettholder tilskuddsnivået til amatørteaterfeltet.

Hvem skal fordele midlene?

– Det frivillige kulturlivet er et satsingsområde for regjeringen og departementet er opptatt av å sikre en god forvaltning av den statlige støtten til amatørteater, sier Widvey i sitt forslag til statsbudsjett. For 2015 foreslås støtten å øke med  2,3%, til vel 16,5 mill. Statsbudsjettforslaget sier imidlertid lite om hvem som skal fordele midlene til amatørteaterfeltet. Norsk teaterråd har vært kjent med departementets holdning i en del tid, og arbeider nå svært målbevisst med å innfri alle anbefalinger til KPMG. Dette slik at departementet igjen kan se på Norsk teaterråd som en hensiktsmessig videreformidler av de ulike tilskuddene fra 2015.

Norsk teaterråds ekstraordinære årsmøte den 16. oktober vil gi svar på mye. Da skal styret rapportere på de forbedringer som er gjennomført, og det blir opp til årsmøtet å vurdere disse. Så stilles det store forventinger til departementets vurdering av Norsk teaterråd som tilskuddsforvalter fra 2015 i etterkant av årsmøtet.

Dramatisk forslag for 4H
Men der hvor Widvey opprettholder nivået til Norsk teaterråd, er statsbudsjettet spesielt dramatisk for en av medlemsorganisasjone i Norsk teaterråd. Regjeringen foreslår å kutte 4H sin støtte fra Landbruks- og matdepartementet med vel 5 % (fra kr 7 100 000 til kr 6 695 000). I tillegg foreslår regjeringen at samarbeidsavtalen med departementet opphører og ikke blir fornyet. I forslag til statsbudsjett står det også at ordningen med at 4H får dekket kontorhold hos fylkesmannsembetene vil bli avviklet.

Dersom departementet ikke ønsker å fornye samarbeidsavtalen med 4H, kan det få dramatiske konsekvenser fra 2016. Dette vil i stor grad påvirke hvordan 4H sine fylkeskontor og sentralleddet vil kunne følge opp klubbene og deres aktiviteter lokalt. – For å kunne fortsette med vårt viktige arbeid er det nødvendig med langsiktighet og forutsigbarhet, både økonomisk og organisatorisk, sier generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang i 4H i en kommentar.

Mindre til kulturbygg,- og mer til idrettsbygg
Det var også overraskende at Widvey foreslår å kutte i tilskuddet til kulturbygg med hele nesten 30 mill, hele 23%. Det er stort etterslep på vedlikehold av kulturbygg over hele landet, og mange står i kø. Situasjonen blir enda mer prekær for de mindre lokale og regionale kulturbyggene ettersom tilskuddet til idrettsbygg er foreslått økt med omtrent samme sum. Det vil kunne medføre økt lokal kamp om støtte fra kommunene, og vi frykter at kommunene vil prioritere idrettsbygg foran kulturbygg.

Mer til Kulturrådet, og større finansiering av Tippemidler.
Budsjettet innebærer også flere endringer knyttet til Norsk kulturråd. Post 74 på statsbudsjettet avvikles. Fra 2015 skal Norsk kulturråd forvalte midlene gjennom Norsk kulturfond. Dette medfører ifølge Kulturrådet at de får ansvar for 71 tiltak og 137 millioner mer enn før.
Flere av ordningene som tidligere var på post 74 og 78, skal nå finansieres av tippemidler. Det innebærer en mulig større usikkerhet for mange.