Udramatisk ekstraordinært årsmøte

Publisert: 23.10.2014

Styret i Norsk teaterråd valgte å tre til side for nye krefter på Norsk teaterråds ekstraordinært årsmøte 16. oktober. - Det viktigste for meg er at Norsk teaterråd får et godt grunnlag til å jobbe videre på, sa Ivar Christiansen da han annonserte fratredelsen.

Det var en svært tallrik forsamling som ga Christiansen applaus etter hans innledningstale. Hele 14 av 17 medlemsorganisasjoner og 7 av 8 fylkesteaterråd var representert. Det er svært lenge siden engasjementet rundt Norsk teaterråds årsmøte har vært så stort. Christiansen startet også med å takke alle de tilstedeværende for sitt oppmøte og sitt engasjement i fellesskapet Norsk teaterråd.

Ett av tre bein

Norsk teaterråd har tre oppgaver: Fordeling av offentlige midler, rettighetsavklaring/rådgivning og politisk interessearbeid, sa Christensen. – Og det er det ene benet som er omhandlet av KPMGs rapport. Imidlertid er det slik at det at departementet har stoppet overføringen av vedtatte bevilgninger har skadet hele organisasjonen. Utviklingen av vår faglige rådgiving, vårt interessepolitiske arbeid, vår handlingsplan,- har det vært liten tid til å jobbe med. – Da er det desto gledeligere å registrere den støtte vi har fått fra dere i det siste: Styret i Frilynt som vedtar en støtte på kr 50 000, styret i Ravn som vedtar en donasjon på kr 10 000, og styret i Nettverket Historiske Spel som sender brev til Kulturdepartementet som støtter Norsk teaterråd, sa Christiansen blant annet.

Trakk seg

Styret hadde mottatt et brev fra fire av medlemsorganisasjonene dagen før årsmøtet. Denne henvendelsen var såpass tydelig, at styret hadde vedtatt å trekke seg i et møte i forkant av det ekstraordinære årsmøtet. Christiansen annonserte derfor – helt i slutten av sin tale – at styret trakk seg. Han sa: – Norsk teaterråd har vært i stormen før, og dette er en av de alvorligste. Men jeg har tro på at vi finner en felles retning mot et smulere farvann hvor vi gradvis kan bygge opp igjen den offentlige tilliten,- og tilliten hos dere. Dere skal vite at jeg i den tiden jeg har vært leder, har forsøkt å gjøre så godt jeg kan, og så langt mine evner har stukket til. Så viser det seg at det ikke har vært nok, og derfor tar jeg konsekvensen av det, og overlater plassen min til andre. Det viktigste for meg nå er at Norsk teaterråd som paraply for amatørteatervirksomheten i Norge får et godt grunnlag til å jobbe videre på.

Enstemmige vedtak

Innleggene etter Christiansens tale både berømmet og beklaget styrets beslutning. Redaksjonskomiteen, som besto av delegater fra HATS, Frilynt, AOF, Akershus amatørteaterråd og Nettverket Historiske spel, la frem et omforent forslag som etter noe debatt ble vedtatt med stort flertall:

1 Norsk teaterråd er en viktig arena for samhandling. Årsmøtet i Norsk teaterråd er opptatt av at dette interessefellesskapet må bestå.  Enstemmig vedtatt.
2 Årsmøtet ber interimstyret legge til rette for en bred debatt om Norsk teaterråds fremtid.  Enstemmig vedtatt.
3 Årsmøtet tar på alvor at det er avdekket svakheter og mangler i organisasjonens økonomiske styring og kontroll, samt forhold knyttet til organisasjonens tilskuddsforvaltning. Årsmøtet mener det er kritikkverdig at styret ikke grep tak i dette tidligere.  Enstemmig vedtatt.
4 Årsmøtet viser til KPMGs 30 anbefalinger, og tar til etterretning styrets rapport som viser at styret har kvittert ut samtlige anbefalinger. Årsmøtet er opptatt av at interimstyret jobber med hvordan dette skal følges opp.  Enstemmig vedtatt.
5 Årsmøtet tar økonomihåndbok for Norsk teaterråd, samt styrets vedtatte styreinstruks til orientering, og ber styret og kontrollkomiteen påse at organisasjonens drift er i henhold til disse.
 Neste årsmøte behandler revidert styreinstruks.  Enstemmig vedtatt.
6 Revisorgruppen FMØ DA velges som Norsk teaterråds revisor. Enstemmig vedtatt.

Valg av interimstyre

1 Det velges et interimstyre på 6 personer.
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.  Enstemmig vedtatt.
2 Interimstyret bes kalle inn til nytt ekstraordinært årsmøte så raskt som mulig.  Enstemmig vedtatt.
3 Årsmøtet gir interimstyret mandat til å innkalle til ekstraordinært årsmøte tidligere enn vedtaksfristen på 30 dager, men med minimum 14 dagers frist. Enstemmig vedtatt.

Årsmøtet valgte deretter et nytt interimstyre, som besto av

Frøydis Otre, VT (leder)

Eli Wathne, NATF

Paal Bye Johansen, Frilynt

Gunhild Berge Stang, NU

Tove Johansen, AOF

Else Sorkmo, Vestfold teaterråd

 

Alle kandidater ble enstemmig vedtatt under ett ved akklamasjon.